Nieuws

6 miljard euro meer naar zorg in 2023

6 miljard euro meer naar zorg in 2023

2022-09-22

Dit blijkt uit de miljoenennota die op Prinsjesdag gepresenteerd is. De vraag naar zorg stijgt door onder meer de vergrijzing. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt. Om de zorg toch betaalbaar en toegankelijk te houden voor alle ‘zijn nieuwe oplossingen nodig’, zo zei de koning in zijn troonrede.


Die nieuwe oplossingen zijn onder meer vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord dat vorige week is getekend door de ministers Kuipers (Volksgezondheid) en Helder (Langdurige Zorg) en veertien partijen uit de sector. In dit akkoord staat ‘passende zorg’ centraal. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat de zorg zoveel mogelijk rondom de patiënt georganiseerd wordt. Dus zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, digitale zorg als het kan en zo snel mogelijk na een behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.


Het betekent een grotere rol voor de eerstelijnszorg – waaronder de huisartsen en de wijkverpleging. - die wordt versterkt met maatregelen én met geld. Zo mogen huisartsen en wijkverpleging in 2022 met 2 procent groeien.


Langer thuis wonen

280 miljoen euro trekt het kabinet uit voor ouderenzorg in 2023. Het aantal ouderen neemt flink toe. Ze worden steeds ouder waardoor het aantal zorgvragen steeds verder oploopt en bovendien complexer wordt. Met de afspraken in het zorgakkoord wordt gestuurd op langer thuis blijven wonen. Specifiek om dit te stimuleren wordt 80 miljoen euro gereserveerd.

Hierbij gaan ook gemeenten een belangrijke rol spelen. Voorzieningen als mantelzorg en ondersteuning in woon- en leefomgeving van ouderen moet beter worden georganiseerd.


Samenwerking verbeteren

Het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en toezichthouders gaat niet vanzelf. Hiervoor wordt komend jaar ruim 300 miljoen euro gereserveerd. Een van de speerpunten is het verminderen van de administratieve regeldruk zodat zorgverleners minder bezig zijn met het invullen van formulieren en meer tijd over houden voor zorgtaken.

De samenwerking met de gemeente is ook hier weer belangrijk omdat er veel vragen bij zorgverleners terecht komen die eigenlijk geen zorgvraag zijn. Denk aan het voorbeeld van iemand die kampt met schulden; hij kan zich ziek voelen van de zorgen, maar zolang de schulden niet opgelost worden, gaat hij zich niet beter voelen.


Meer bewegen

„Voorkomen is beter dan genezen”, zo sprak de koning in zijn troonrede. Hij doelde op de aandacht die gaat naar preventie in de zorg. Het kabinet reserveert komend jaar 90 miljoen euro voor de bevordering van de mentale en fysieke gezondheid en preventie. Dit geld gaat onder meer naar de Beweegalliantie, het Sportakkoord en projecten op lokaal niveau om beweging aan te moedigen.


Nieuwe pandemieën

In 2023 trekt het kabinet 200 miljoen euro uit voor de versterking van onze pandemische paraatheid. Zo komen er kennis- en innovatieprogramma’s op het gebied van virusverspreiding en ventilatie. En om beter zicht te hebben op eventuele nieuwe pandemieën wordt gewerkt aan een effectievere monitoring. Ook wordt geïnvesteerd in een versterkingsprogramma voor de GGD’en, de ICT-infrastructuur in de publieke gezondheidszorg en in kennis, opleidingen in instellingen voor langdurige zorg.

Vanaf 2023 zal ook de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) operationeel zijn, die bij een volgende pandemie de coördinerende rol op zich neemt in de uitvoering van de bestrijding.


Maandelijkse premie

De stijgende kosten hebben ook gevolgen voor de zorgpremie die Nederlanders maandelijks moeten gaan betalen. Het kabinet verwacht in 2023 een stijging van de premie van de basisverzekering met ongeveer 11 euro per maand. Hiermee komt de zorgpremie in totaal op ongeveer 137 euro per maand. Hoe hoog de uiteindelijke premie wordt, bepalen de zorgverzekeraars. Zij kunnen de hoogte van de premie nog drukken met geld uit hun reserves. Het eigen risico blijft bevroren op 385 euro per jaar.

Bron: De Telegraaf
Lees meer

Ander nieuws

Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021

Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021

2022-07-18

Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021

Lees meer
In maart meer werkenden en minder werklozen

In maart meer werkenden en minder werklozen

2022-04-22

In maart meer werkenden en minder werklozen

Lees meer
Regionale verdeling van beroepen, 2020

Regionale verdeling van beroepen, 2020

2021-07-14

1 op 5 werkenden rond Amsterdam in bedrijfseconomisch beroep

Lees meer